top of page

MEDIACJA czy POZEW ? Oto jest pytanie!


Wybierając odpowiednią metodę zabezpieczenia swoich wierzytelności należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.


Najczęstszym kryterium są cena oraz czas w jakim możliwe jest zabezpieczenie roszczenia.


Cena


1. Mediacja sądowa

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba, że strony ustalą inny podział rozliczeń.

W sporach, które dotyczą praw majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).


Z pomocą przychodzi tutaj mediacja z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, która obniża koszt mediacji o opłatę dotyczącą wynajmu pomieszczenia oraz zmniejsza do minimum koszt korespondencji.


Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.


Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.


Koszt mediacji pozasądowej ustalany jest indywidualnie i jego wysokość nie podlega żadnym obostrzeniom, co pozwala na duże ustępstwa finansowe ze strony mediatora, przy większej ilości postępowań mediacyjnych.


2. Pozew:


W przypadku postępowania sądowego musimy liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty od wartości przedmiotu sporu (WSP), które wynoszą:

1) WPS do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) WPS ponad 500 złotych do 1.500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) WPS ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) WPS ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) WPS ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) WPS ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) WPS ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – w kwocie 1.000 złotych.

8) WPS ponad 20.000 złotych – pobiera się od opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.


Ponadto należy również liczyć się z pozostałymi opłatami takimi jak opłata od pełnomocnictwa, ewentualna opłata od nadania klauzuli, a w przypadku przegranego powództwa z kosztami zastępstwa w postępowaniu sądowym dla profesjonalnego pełnomocnika.


Czas


1. Postępowanie mediacyjne:

W przypadku postępowania mediacyjnego, to strony na zgodny wniosek decydują o dacie oraz miejscu jak i sposobie przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego. Sam czas trwania mediacji ustawodawca zgodnie z brzmieniem art. Art. 18310 § 1 kodeksu postępowania cywilnego określił na 3 miesiące, jednakże w przypadku mediacji dotyczącej określonej wartości przedmiotu sporu mediacja często zamyka się na jednym posiedzeniu indywidualnym oraz dwóch posiedzeniach wspólnych, z których na pierwszym strony ustalają wspólne stanowisko, co do sposobu rozwiązania sporu, zaś na drugim podpisują ugodę.


Ustawodawca nie zastrzegając sposobu przeprowadzenia mediacji, umożliwił stronom jej odbycie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe oznacza, że przy akceptacji stron mediacji, co do sposobu jej przeprowadzenia, może ona odbyć się na odległość poprzez takie narzędzia komunikacji jak telefon, e-mail, czy komunikator, przy zachowaniu zasady poufności. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby poświecić na osobiste stawiennictwo, oraz koszt ze stawiennictwem związany.

Zastosowanie mediacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sporach w transakcjach internetowych powstałych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, którzy mają swoją siedzibę lub odpowiednio miejsce zamieszkania na terenie UE, zostało uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich w całej UE, a także w polskiej ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).