top of page

MEDIACJA czy POZEW ? Oto jest pytanie!


Wybierając odpowiednią metodę zabezpieczenia swoich wierzytelności należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.


Najczęstszym kryterium są cena oraz czas w jakim możliwe jest zabezpieczenie roszczenia.


Cena


1. Mediacja sądowa

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba, że strony ustalą inny podział rozliczeń.

W sporach, które dotyczą praw majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).


Z pomocą przychodzi tutaj mediacja z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, która obniża koszt mediacji o opłatę dotyczącą wynajmu pomieszczenia oraz zmniejsza do minimum koszt korespondencji.


Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.


Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.


Koszt mediacji pozasądowej ustalany jest indywidualnie i jego wysokość nie podlega żadnym obostrzeniom, co pozwala na duże ustępstwa finansowe ze strony mediatora, przy większej ilości postępowań mediacyjnych.


2. Pozew:


W przypadku postępowania sądowego musimy liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty od wartości przedmiotu sporu (WSP), które wynoszą:

1) WPS do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) WPS ponad 500 złotych do 1.500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) WPS ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) WPS ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) WPS ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) WPS ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) WPS ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – w kwocie 1.000 złotych.

8) WPS ponad 20.000 złotych – pobiera się od opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.


Ponadto należy również liczyć się z pozostałymi opłatami takimi jak opłata od pełnomocnictwa, ewentualna opłata od nadania klauzuli, a w przypadku przegranego powództwa z kosztami zastępstwa w postępowaniu sądowym dla profesjonalnego pełnomocnika.


Czas


1. Postępowanie mediacyjne:

W przypadku postępowania mediacyjnego, to strony na zgodny wniosek decydują o dacie oraz miejscu jak i sposobie przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego. Sam czas trwania mediacji ustawodawca zgodnie z brzmieniem art. Art. 18310 § 1 kodeksu postępowania cywilnego określił na 3 miesiące, jednakże w przypadku mediacji dotyczącej określonej wartości przedmiotu sporu mediacja często zamyka się na jednym posiedzeniu indywidualnym oraz dwóch posiedzeniach wspólnych, z których na pierwszym strony ustalają wspólne stanowisko, co do sposobu rozwiązania sporu, zaś na drugim podpisują ugodę.


Ustawodawca nie zastrzegając sposobu przeprowadzenia mediacji, umożliwił stronom jej odbycie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe oznacza, że przy akceptacji stron mediacji, co do sposobu jej przeprowadzenia, może ona odbyć się na odległość poprzez takie narzędzia komunikacji jak telefon, e-mail, czy komunikator, przy zachowaniu zasady poufności. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas, który należałoby poświecić na osobiste stawiennictwo, oraz koszt ze stawiennictwem związany.

Zastosowanie mediacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sporach w transakcjach internetowych powstałych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, którzy mają swoją siedzibę lub odpowiednio miejsce zamieszkania na terenie UE, zostało uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich w całej UE, a także w polskiej ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).


2. Postępowanie sądowe:

W przypadku postępowania sądowego należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wg danych z GUS za rok 2018, czas oczekiwania na rozstrzygniecie w sprawach cywilnych przez Sądy Rejonowe wynosi ponad 5 miesięcy. Ponadto sąd wskazuje terminy kolejnych rozpraw bez uwzględniania interesu stron.

W postępowaniu sądowym istnieje możliwość złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, ale należy pamiętać, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może zostać wydany jedynie w sprawach:

  1. o charakterze cywilnym,

  2. z zakresu prawa pracy,

  3. gospodarczych.

w których roszczenie stało się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu.


Należy również zadać sobie pytanie, czy jeśli zdecydują się Państwo na mediacje to będzie ona skutkowała tym samym, co pozew?


W przypadku podpisania ugody, która zostanie zatwierdzona przez Sąd, jest ona na równi z wyrokiem sądu polubownego zgodnie z brzmieniem art. 777 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego.


Co prawda od 30.06.2022 zgodnie z brzmieniem art. 121 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji.


Należy jednak pamiętać, że, jeśli do wszczęcia mediacji dojdzie w roku, pod koniec którego roszczenie ulega przedawnieniu, a mediacja potrwa do początku roku następnego to termin przedawnienia zostaje przeniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami na koniec roku kalendarzowego, w którym zakończono mediację.


Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie mediacyjne, co najmniej zawiesi a w niektórych sytuacjach przerwie bieg przedawnienia.

Warto również wspomnieć, że brak wypełnienia warunków ugody mediacyjnej pozwala na nadanie ugodzie klauzuli, która zgodnie z brzmieniem art. 95 § 1 pkt. 9 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie podlega opłacie.


Co jednak zrobić, gdy w mediacji sądowej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, którego odzwierciedleniem jest ugoda?


Ustawodawca wskazał, że w przypadku mediacji sądowej jej koszt, niezależnie od zakończenia mediacji zaliczyć należy do niezbędnych kosztów procesu i wydatków, co zostało odzwierciedlone w brzmieniu art. 981 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz brzmieniu art. 5 § 1 pkt. 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Należy wskazać, że postępowanie mediacyjne zgodnie z brzmieniem art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego zalicza się do pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, czyli jednego

z warunków, jakie należy spełnić, aby wytoczyć powództwo, więc może ona zastąpić wezwanie do zapłaty, które posiada negatywne konotacje.

59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page