Dlaczego Warto Mediować

Zaktualizowano: 17 mar 2020

Wiele osób zadało mi pytanie dlaczego MEDIACJA.


Jedną z podstawowych i sztandarowych zalet mediacji są jej niskie koszty w porównaniu do postępowania sądowego.


Mediacje możemy podzielić na sądowe oraz pozasądowe.


1. MEDIACJA SĄDOWA:


Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd (lub inny organ do tego uprawniony) określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921)


Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).