top of page

Dlaczego Warto Mediować

Zaktualizowano: 17 mar 2020

Wiele osób zadało mi pytanie dlaczego MEDIACJA.


Jedną z podstawowych i sztandarowych zalet mediacji są jej niskie koszty w porównaniu do postępowania sądowego.


Mediacje możemy podzielić na sądowe oraz pozasądowe.


1. MEDIACJA SĄDOWA:


Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd (lub inny organ do tego uprawniony) określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U.2016.921)


Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).


Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).


Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.


Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.


Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.


Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji.


2. MEDIACJA POZASĄDOWA:


Ustawodawca nie określił wysokości wynagrodzenia mediatora za przeprowadzenie mediacji nie skierowanej z sądu, co pozwala na duże ustępstwa finansowe względem Klienta.


Procedura pozyskiwania nakazu zapłaty bez konieczności wytaczania powództwa:


Ustawodawca wskazał, że jeśli podczas mediacji na zgodny wniosek stron dojdzie do porozumienia w postaci UGODY, to mediator na wniosek stron skieruje ugodę do Sądu celem jej zatwierdzenia.


W przypadku, w którym jedna ze stron nie dochowa warunków zawartych w UGODZIE mediator na wniosek strony skieruje UGODĘ do sądu w celu nadania jej rygoru wykonalności poprzez nadanie klauzuli.


Koszt uzyskania klauzuli dla Ugody


Dodatkowo należy wskazać, że od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności (np. ugody wcześniej zatwierdzonej postanowieniem) nie pobiera się opłat (Art. 95. 1. UKSC)


Koszt mediacji jako koszt procesu


Istotną zmianą w podejściu ustawodawcy jest również fakt, że w przypadku mediacji sądowej koszt mediacji niezależnie od jej zakończenia zalicza się do niezbędnych kosztów procesu i wydatków (Art. 98[1]. §1. KPC i Art. 5. 1. UKSC).


Prowadzenie mediacji na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.


Patrząc w przyszłość ustawodawca wskazał na możliwość przeprowadzania mediacji na odległość.

Powyższe wskazuje, że mediacja może stanowić nie tylko alternatywę dla postępowania sądowego, ale wręcz jest atrakcyjniejsza, ze względu na brak konieczności stawiennictwa, krótki czas oczekiwania na mediację, ze względu na obniżone koszty mediacji oraz stanowi poufną formę rozwiązywania sporów.


Z poważaniem

Przemysław Wysocki.

61 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page