top of page

Czym jest klauzula mediacyjna i kiedy się ją stosuje ?


Klauzula mediacyjna jest zapisem, który daje możliwość rozstrzygnięcie sporu, zaistniałego w ramach danej umowy bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.


Należy również wskazać, że w przypadku skierowania pozwu z pominięciem mediacji, mimo uzgodnionej w umowie klauzuli mediacyjnej, zgodnie z brzmieniem art. 202 (1) Kodeksu Postępowania Cywilnego, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.


Poniżej przykładowa treść klauzuli:


  1. W przypadku sporu dotyczącego wykonywania przedmiotowej umowy Strony zobowiązują się do podjęcia mediacji w celu wypracowania wspólnie akceptowanego rozwiązania.

  2. Koszty związane z przeprowadzeniem mediacji a wynikające z wynagrodzenia mediatora strony ponosić będą w równych częściach, o ile w przypadku zawarcia ugody nie postanowią inaczej.

  3. W wypadku braku rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym, strony rozstrzygną spór poprzez Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Nasuwa się kilka pytań:


Czy klauzula mediacyjna jest obowiązkowym elementem umowy ?


Czy w klauzuli mediacyjnej należy wskazywać konkretnych mediatorów ?


Co do zasady, odpowiedź w obydwu przypadkach brzmi NIE, lecz jak każda zasada ma odstępstwa.


Od 12.07.2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 2019/1150, które w brzmieniu art. 12 wprowadza dla dostawców usług pośrednictwa internetowego obowiązek wyznaczenia co najmniej dwóch mediatorów z których pomocą są gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między dostawcą a użytkownikiem biznesowym w związku ze świadczeniem przez tego dostawcę usług pośrednictwa internetowego, w tym skarg, których nie udało się rozstrzygnąć w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. W dalszej części rozporządzenia określone są warunki jakie musi spełniać mediator, który podejmuje się mediacji pomiędzy stronami sporu.


Powyższe Rozporządzenie dotyczy relacji pomiędzy dostawcami usług pośrednictwa internetowego i przedsiębiorcami, którzy z usług korzystają w celu oferowania konsumentom usług oraz towarów. Do grupy objętej powyższym Rozporządzeniem zaliczyć można między innymi wszelkie sklepy internetowe, firmy pożyczkowe typu fine-tech, wyszukiwarki internetowe jak i platformy społecznościowe oraz sprzedażowe.


Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wskazał, że przedsiębiorca powinien ponieść rozsądną część całkowitych kosztów mediacji którą określa się, na podstawie propozycji mediatora, przez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności względnej zasadności twierdzeń stron sporu, zachowania stron, a także porównania stron pod względem wielkości i kondycji finansowej.


Tekst całego Rozporządzenia 2019/1150: http://wix.to/H8B0C_4


27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page